Adnewyddu ein Democratiaeth: Diweddariad ar raglen Diwygio’r Cynulliad (Welsh)

Adnewyddu ein Democratiaeth: Diweddariad ar raglen Diwygio’r Cynulliad 

Fel y gwyddoch, mae cam cyntaf rhaglen diwygio’r Cynulliad bellach ar y gweill. Mae’r Bil Senedd ac Etholiadau yn cael ei drafod ar hyn o bryd yn y ffordd arferol gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Cyllid. Os yw’r Cynulliad yn pasio’r Bil, bydd yr oedran pleidleisio yn cael ei ostwng i 16 a bydd enw’r Cynulliad yn newid i ‘Senedd’.

Cam nesaf y Bil ar ei siwrne drwy’r Cynulliad yw dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Gorffennaf. Bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod y Bil ac yn pleidleisio arno i benderfynu a ddylai’r Bil symud i gyfnod nesaf y broses ddeddfwriaethol. Gallwch ddilyn hynt y Bil yma .

Ail gam arfaethedig y rhaglen ddiwygio yw gwneud y Cynulliad yn ddeddfwrfa fwy effeithiol, hygyrch ac amrywiol trwy gynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad a diwygio’r system etholiadol. Dyna argymhellion y Panel Arbenigol  o dan gadeiryddiaeth yr Athro Laura McAllister.

Wrth i’r heriau sy’n wynebu capasiti’r Cynulliad ddwysáu, mae’r Comisiwn yn hyderus bod yr achos o blaid cynyddu nifer Aelodau’r Cynulliad wedi ei ddadlau’n llwyddiannus. Serch hynny, mae’r mater o ddiwygio’r system etholiadol yn dal i ennyn ystod eang o safbwyntiau.

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi penderfynu nad yw’n bosib deddfu ar Gam 2 y gwaith diwygio etholiadol yn ystod y Cynulliad hwn (h.y. cyn 2021). Fodd bynnag, byddwn yn parhau i ystyried materion sy’n ymwneud â maint y Cynulliad a sut y dylid ethol Aelodau, gan hwyluso’r ddadl gyhoeddus a helpu’r pleidiau gwleidyddol wrth iddynt ystyried eu barn ar y materion hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), ewch i: www.cynulliad.cymru/diwygiorcynulliad

Tags: No tags

Comments are closed.