Vacancy on the Coychurch Lower Community Council

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972
NOTICE OF VACANCY / HYSBYSIAD AM SWYDD WAG
Coychurch Lower Community Council
Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf

Pursuant to Section 87(2) of the Local Government Act 1972, and the Local Elections (Parishes
and Communities) Rules 2006.

Yn unol ag Adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a
Chymunedau) 2006.

NOTICE IS HEREBY GIVEN / HYSBYSIR GAN HYN:
(1) That following the resignation of Councillor Richard Smith, a casual vacancy exists in the
office of Councillor for the Coychurch Lower Community Council
Yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Richard Smith, bod sedd wag achlysurol yn bodoli ar
gyfer Cynghorydd Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf

(2) If by 4pm Thursday, 16 May 2019 a request for an election to fill the said vacancy is made
in writing to the Returning Officer of Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel
Street, Bridgend CF31 4WB, by TEN electors of the Coychurch Lower Community Council,
an election will be held to fill the vacancy.

Os cyflwynir cais ysgrifenedig, erbyn 4pm Dydd Iau, 16 Mai 2019 am etholiad i
lenwi’r seddi gwag dan sylw i Swyddog Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB, gan DDEG o
etholwyr Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag.

(3) If an election is not requested as outlined above, the Community Council will co-opt a
person to fill the vacancy as soon as practicable.

Os na wneir cais am etholiad fel yr amlinellir uchod, bydd Cyngor Cymuned yn cyfethol
unigolyn i lenwi’r seddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol.

NOTE / SYLWER:

Any person who writes requesting an election should state the address at which their
name appears on the current Register of Electors. Further, advice can be obtained
from the Electoral Services Office Telephone 01656 643296.

Dylai unrhyw unigolyn sy’n ysgrifennu i wneud cais am etholiad nodi’r cyfeiriad y mae
ei enw’n ymddangos oddi tano ar y Gofrestr Etholwyr gyfredol. Ceir mwy o gyngor
gan y Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol, rhif ffôn 01656 643296.

Mabyn Thomas
Clerk
Coychurch Lower Community Council
Email: clerkcoychurch@gmail.com
Dated / Dyddiedig: Thursday 25th April 2019 / Dydd Iau, 25 Ebrill 2019

Tags: No tags

Comments are closed.