Vacancy on the Community Council

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972
NOTICE OF VACANCY / HYSBYSIAD AM SWYDD WAG
Coychurch Lower Community Council
Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf
Pursuant to Section 87(2) of the Local Government Act 1972, and the Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006.
Yn unol ag Adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.
NOTICE IS HEREBY GIVEN / HYSBYSIR GAN HYN:

(1) That following the resignation of Councillor Philip John Miles Davies, a casual vacancy exists in the office of Councillor for the Coychurch Lower Community Council
Yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Philip John Miles Davies, bod sedd wag achlysurol yn bodoli ar gyfer Cynghorydd Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf

(2) If by 4pm Wednesday, 29th July 2020 a request for an election to fill the said vacancy is made in writing to the Returning Officer of Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB, by TEN electors of the Coychurch Lower Community Council, an election will be held to fill the vacancy.

Os cyflwynir cais ysgrifenedig, erbyn 4pm Dydd Mercher, 29 Gorffennaf 2020 am etholiad i lenwi’r seddi gwag dan sylw i Swyddog Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB, gan DDEG o etholwyr Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag.

(3) If an election is not requested as outlined above, the Community Council will co-opt a person to fill the vacancy as soon as practicable.
Os na wneir cais am etholiad fel yr amlinellir uchod, bydd Cyngor Cymuned yn cyfethol unigolyn i lenwi’r seddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol.

NOTE / SYLWER:
Any person who writes requesting an election should state the address at which their name appears on the current Register of Electors. Further, advice can be obtained from the Electoral Services Office Telephone 01656 643296.
Dylai unrhyw unigolyn sy’n ysgrifennu i wneud cais am etholiad nodi’r cyfeiriad y mae ei enw’n ymddangos oddi tano ar y Gofrestr Etholwyr gyfredol. Ceir mwy o gyngor gan y Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol, rhif ffôn 01656 643296.

Mabyn Thomas
Clerk/Clerc
Council Office
Main Road
Coychurch
CF35 5HB
01656 647216
CLERKCOYCHURCH@GMAIL.COM
Dated / Dyddiedig: Thursday, 9th July 2020 / Dydd Iau, 9 Gorffennaf 2020

Tags: No tags

Comments are closed.